نقش‌های واحد مدیریت منابع انسانی

وظایف منابع انسانی تنها مختص به مدیران منابع انسانی سازمان نیست. در یک سازمان رقابتی با فرهنگ حرفه‌ای کاری تمام مدیران صف و ستاد که دارای نیروی زیرمجموعه هستند باید نسبت به مباحث مدیریت نیروی انسانی تسلط داشته باشند.

چرا تنها مدیران منابع انسانی مسئول مدیریت نیروی انسانی در سازمان نیستند؟

رفتار و عملکرد مدیران بر افزایش و کاهش انگیزه و عملکرد نیروی انسانی اثرگذار است و داشتن شناخت از نحوه مدیریت و هدایت نیروها، تعریف کار برای نیروها و کنترل عملکرد نیروها بر بهره‌وری کلی شرکت و هر واحد و نیز خود مسئول شغل اثرگذار خواهد بود. بنابراین علاوه بر مدیر منابع انسانی، مدیران صف و ستاد نیز مسئول مدیریت نیروی انسانی در سازمان هستند. حتی مسئولیت مدیریت نیروی انسانی در سطوح مدیریت عامل و هیئت مدیره نیز تعریف می‌گردد. بطوریکه در شرکت‌های جهان اول مدیریت نیروی انسانی یکی از وظایف کلیدی مدیران عامل است و همچنین یکی از اعضای هیئت مدیره که عموماً رئیس هیئت مدیره می‌باشد، منتور هدایت نیروهای سرمایه سازمان برای بلندمدت می‌باشد. [caption id="attachment_8890" align="aligncenter" width="725"]نقشهای واحد مدیریت منابع انسانی Human resources concept[/caption]

تعریف نقش‌های واحد مدیریت منابع انسانی در سطوح استراتژیک، تاکتیکال و عملیاتی در سازمان:

واحد مدیریت منابع انسانی دارای نقش‌های متعددی است. نقش‌های واحد مدیریت منابع انسانی را به طور کلی به سه سطح تقسیم می‌کنند:

 1. سطح استراتژیک
 2. سطح تاکتیکال و مدیریتی
 3. سطح عملیاتی

اقدامات سطح استراتژیک واحد مدیریت منابع انسانی شامل برنامه‌ها و فعالیت‌های منابع انسانی می‌شوند که با امور استراتژیک یا هدف‌های سازمان رابطه تنگاتنگ دارند. برخی از نقش‌های اصلی سطح استراتژیک واحد مدیریت منابع انسانی شامل موارد زیر می‌باشد:

 • آگاهی دقیق از محیط
 • مشارکت در تصمیمات استراتژیک و بلندمدت سازمان

نقش‌های سطح استراتژیک منابع انسانی بر تصمیمات بلندمدت سازمان اثرگذارند و راهبردی هستند. نقشهای واحد مدیریت منابع انسانی نقش‌هایی که بیشتر در حوزه منابع انسانی در بین متخصصان صحبت می‌شود، مرتبط با دو سطح دیگر تاکتیکال و عملیاتی هستند. عموماً نقش‌های سطح تاکتیکال یا مدیریتی تصمیمات میان مدت تا بلندمدت بوده و اثر آن‌ها در میان مدت مشخص می‌گردد. برخی از نقش‌های اصلی تاکتیکال یا مدیریتی واحد مدیریت منابع انسانی شامل موارد زیر می‌باشد:

 • طراحی مشاغل و تهیه شرح شغل‌ها
 • هدف گذاری سالیانه شغلی
 • بازبینی و ارزیابی معیارهای انتخاب نیرو
 • تهیه برنامه‌های نیرویابی
 • یافتن بازارهای نیروی کار جدید
 • تهیه برنامه‌های جبران خدمات بلندمدت
 • فراهم کردن مراکز ارزیابی و توسعه نیروی کار
 • تدوین برنامه‌های توسعه مدیریت و رهبری
 • آماده‌سازی بهبود سازمانی
 • تشویق توسعه شخصی افراد در سازمان
 • شناسایی مسیرهای توسعه شغلی افراد و ارائه خدمات برای توسعه شغلی
 • جانشین‌پروری برای نیروهای کلیدی
 • تدوین سیستم مدیریت عملکرد

نقشهای واحد مدیریت منابع انسانی سومین سطح برای تعریف نقش‌های واحد مدیریت منابع انسانی، سطح عملیاتی است. نقش‌هایی که در این سطح تعریف می‌شوند تصمیمات اجرایی هستند و به صورت کوتاه مدت و تا میان مدت می‌باشند. برخی از نقش‌های کلیدی واحد مدیریت منابع انسانی در سطح عملیاتی شامل موارد زیر است:

نقشهای واحد مدیریت منابع انسانی

تعیین مسئولیت مشاغل واحد منابع انسانی بر اساس سه سطح استراتژیک، تاکتیکال و عملیاتی:

مسئولیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی بر اساس سطح نقش و بسته به اندازه شرکت و لزوم وجود سطوح معاونت، مدیر، سرپرست و کارشناس در حوزه منابع انسانی تعیین می‌شوند. به طور کلی نقش سطح استراتژیک جزء وظایف مدیران ارشد سازمان و نیز در شرکت‌های کوچک و متوسط جزء وظایف مدیر منابع انسانی و در شرکت‌های بزرگ جزء وظایف معاونت منابع انسانی است. در شرکت‌های کوچک و متوسط نقش‌های سطح تاکتیکال جزء مسئولیت مدیر منابع انسانی می‌باشد و نقش‌های سطح عملیاتی و اجرایی به عنوان مسئولیت مدیر و کارشناس منابع انسانی تخصیص داده می‌شود. در شرکت‌های بزرگ این مسئولیت‌ها باید بر اساس استراتژی‌های سازمان و بلوغ دیگر واحدها تعیین گردند.


چاپ   ایمیل

مقالات مرتبط