مطالب توسط مشاور براتی

مدیریت دگرگونی و تحول

سه حوزه برای دگرگونی وجود دارد:

 در حوزه ذهنیت (تفکر/ادراک): از بین بردن ذهنیت سنتی و ایجاد تصویری از آینده
 در حوزه انگیزه (احساسی): مواجهه با حس از دست دادن و ایجاد میل به موفقیت
 در حوزه رفتار (قابلیت): تغییر رفتار و توسعه قابلیتها و شایستگی ها

یک رهبر خوب، چه قابلیتهایی دارد؟

رهبر باید قابلیت و شایستگی داشته باشد تا سازمان را به اهدافش برساند. از جمله قابلیتهای رهبری عبارتند از: ۱ هدفمندی هدفمندی یعنی اجرایی شدن حرفها. هدفمندی هم نیت، هم قطعیت و هم دانستن روش رسیدن به هدف را شامل می‌شود. ۲ قدرت قدرت می‌تواند شکلهای مختلفی داشته باشد، رسمی یا غیر رسمی، برگرفته از اختیارات سازمان […]