سنجش سلامت سازمان

هر چند وقت یکبار سلامتی سازمان خود را می‌سنجید؟

سازمان هم مانند هر انسانی، نیاز به چک آپ دارد تا شاخص‌های سلامتی و کارکرد صحیح آن بررسی شود. سازمان متشکل از جمعی از افراد است که برای رسیدن به هدفی مشخص گرد هم آمده و بر اساس قوانینی آشکار یا ضمنی با هم کار می‌کنند (یا نمی‌کنند!) تا به اهداف برسند. خدمات “سنجش سلامت سازمان” به بررسی میزان موفقیت سازمان در این مسیر می‌پردازد.
متدولوژی ما در خدمات سنجش سلامت سازمان برگرفته از اصول تحلیل سازمانی و با این فلسفه است که سازمان باید در سطوح و کارکردهای مختلفی اعم از فکر و برنامه‌ریزی؛ فرهنگ و ارزشها؛ عملکرد و رفتار مورد تحلیل قرار گیرد و به تفکیک در سطوح استراتژیک؛ تاکتیکی و عملیاتی بررسی شود. در این خدمت سازمان شما در ۵ بعد اصلی و بالغ بر ۱۰۰ شاخص سلامتی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. جمع‌آوری اطلاعات از ترکیبی از جلسات Focus Group با مدیران و افراد کلیدی؛ مصاحبه؛ مشاهده و پرسشنامه صورت می‌گیرد و در نهایت طی یک جلسه تعاملی به بحث و تبادل نظر گذاشته می‌شود.


خروجی و دستاورد خدمت سنجش سلامت سازمان برای شما:

  • قوت‌های کلیدی سازمان و همچنین نقاط ضعف حیاتی که باید بهبود داده شود شناسایی و ارائه می‌شود.
  • مسیری که سازمان شما در پیش گرفته و میزان انحراف آن با اهداف کلان (آشکار یا ضمنی) مشخص می‌شود.
  • ریسک‌های راهبردی و همچنین ریسک‌های بقای سازمان شناسایی می‌شود.
  • وضعیت و گرایش سازمان بر اساس ماتریس‌های استراتژیک مشخص می‌گردد.
  • نقاط قوت و بهبود در شیوه مدیریت و تصمیم‌گیری سازمان و واحدها مشخص می‌گردد.
  • فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، روحیه کار تیمی در کل سازمان و واحدهای مختلف بررسی می‌گردد.
  • منابع انسانی کلیدی سازمان در سطوح ارشد و میانی مورد تحلیل قرار گرفته و دسته‌بندی از جایگاه نیروهای کلیدی در شرکت ارائه می‌شود.
  • عملکرد واحدها و فرایندهای اصلی نسبت به توقعات سازمان بررسی می‌گردد و مشکلات اساسی آنها ارائه می‌شود.
  • وضعیت سازمان در هر حوزه به چهار دسته: ۱) حیاتی و نیازمند بازنگری ۲) نیازمند بهبود ۳) قابل قبول ۴) عملکرد عالی و قابل اتکا تفکیک می‌شود تا سازمان بتواند بهبودهای مورد نیاز را اولویت‌بندی نماید.
  • در نهایت سازمان به تصویری کلی از اولویت‌های بهبود و حوزه‌های نیازمند بازنگری می‌رسد.

اگر علاقه دارید وضعیت سلامتی سازمان خود را بسنجید، با ما تماس بگیرید…