نوشته‌ها

چالش‌ها و موانع حضور زنان در سمت‌های مدیریتی و راهکارهای آن

چالش‌ها و موانعی که بر سر راه توسعه شغلی بانوان وجود دارد از جنس محدودیت، برخی از جنس فرهنگ و یا کلیشه است. در این راستا همایشی طراحی کردیم تا چالش‌هایی که در راه پیشرفت شغلی زنان وجود دارد بررسی نموده و شیوه به کارگیری راهکارها و بهترین تجاربی که برای غلبه بر این موانع و فراتر رفتن از سقف شیشه‌ای به دست آمده را بحث نماییم.