نوشته‌ها

نکات کلیدی در پرداخت حقوق و مزایا

در یک سازمان می توان از سه رویکرد در پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان استفاده کرد:  ۱) بر مبنای ارزش شغل برای سازمان (Job-Based Pay) 🔺در این رویکرد، هر یک از شغل های سازمان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و ارزش نسبی آن برای سازمان تعیین می‌شود. 🔺ارزش شغل، بیان کننده اهمیت آن یا نقش […]