مهندسی مجدد فرایندها

سازمانها بجای تمرکز بر واحدها یا کارها، باید بر فرایندها تمرکز نمایند تا کارایی و اثربخشی بیشتری داشته باشند. تفکر فرایندی زنجیره‌ای از اتفاقات را از نقطه شروع تا پایان لحاظ می‌کند و نگاه فرا-واحدی دارد.
طراحی و مهندسی مجدد فرآیندها راهکاری برای افزایش بهره‌وری است که جریان کار و اطلاعات را در شرکت بهینه می‌کند. بسیاری از سازمانها درگیر انجام فرایندهایی هستند که ارزش افزوده‌ای برای سازمان ایجاد نمی‌کند، و برعکس برخی از فرایندهای کلیدی سازمان هستند که توجه لازم به آنها داده نشده است. ما به فرایند بعنوان زیربنای موفقیت شرکت نگاه می‌کنیم، علم و تجربه ما نشان داده که سازمان‌های چابک و موفق، همگی فرایندهای اثربخش و بهینه داشته‌اند.

مهندسی مجدد فرآیندها

خدمات ما در این بخش شامل موارد زیر است:

  • شناسایی و تهیه نقشه فرایندهای کنونی
  • ارزیابی فرایندهای کنونی
  • شناسایی فرایندهای فاقد ارزش افزوده
  • مهندسی مجدد فرآیندها
  • طراحی فرایندها
  • اتوماسیون فرایندها
  • افزایش بهره‌وری فرایندها