سیستم‌های اطلاعات مدیریتی MIS

خدمات سیستم‌های اطلاعات مدیریتی (MIS) در گروه نجات به مشتریان کمک می‌کند تا از سرمایه‌گذاری که در نیروی انسانی، تجهیزات و فرایندها کرده‌اند حداکثر بهره‌وری را بدست آورند.

سیستم‌های اطلاعات مدیریتیMIS برای شرکتهای خرد، کوچک، متوسط و بزرگ ضروری است. شرکتها در تمامی سطوح عملیاتی از سیستم‌های اطلاعات مدیریتی استفاده می‌کنند تا داده‌ها را جمع‌آوری، پردازش و ذخیره نمایند. متخصصان ما کمک می‌کنند تا این داده‌ها به صورت اطلاعات مورد نیاز شرکت در آید و بین بخش‌های مورد نیاز به جریان بیافتد. همه در شرکتها از سیستم اطلاعاتی استفاده می‌کنند، از کارکنانی که سند می‌زنند گرفته تا مدیرانی که تصمیمات راهبردی می‌گیرند.

خدمات ما در گروه نجات به این شرح است:

  • ارزیابی اهداف راهبردی مشتریان
  • تبدیل اهداف راهبردی به فرایندهای مورد نیاز کسب‌وکار
  • تحلیل فرایندها و جریان اطلاعات کنونی
  • مرتبط کردن اطلاعات با فرایندهای کسب‌وکار
  • تعیین اثربخشی کیفی و ارزش سیستمهای کنونی جهت برآوردن احتیاجات شرکت
  • شناسایی و ارائه بهبودهای مورد نیاز در فرایندها و سیستمها