آموزش و قابلیت‌سازی

در هر صنعتی که هستید، گروه نجات شریک شما در آموزش و توسعه کارکنان است. برنامه‌های آموزشی ما هم عمومی و هم سفارشی هستند و همچنین برنامه‌های متعدد کوچینگ داریم که تا کنون توانسته به تعداد زیادی از راهبران، مدیران و کارکنان کمک کند تا مهارتهای تخصصی خود را ارتقا داده و در موفقیت شرکتشان سهم داشته باشند.
آموزش مدیریت

حوزه‌های آموزشی ما شامل برنامه‌های زیر است: