انواع مختلف فرصت‌آفرینان (کارآفرینان)

انواع مختلف فرصت‌آفرینان (به اصطلاح رایج: کارآفرینان) طی سی سال گذشته ایده کارآفرینی محبوبیت زیادی یافته است و فرصت‌آفرین تبدیل به یک قهرمان فرهنگی شده است. علیرغم اینکه واژه کارآفرین برای نخستین بار در مورد یک فرد که با فعالیتهای خود باعث متحول کردن اقتصاد می‌شود مطرح شد، امروزه گفته می‌شود که کارآفرینی دارای اجزای […]