توسعه شخصی چیست؟

توسعه‌ی شخصی فرآیندی است که محدود به هیچ سن، حرفه و جنسیتی نیست. توسعه‌ی شخصی نیاز هر کسی اعم از زن و مرد، خانه‌دار و شاغل، مجرد و متاهل، نوجوان، جوان، میانسال و حتی کهنسال است. در یک کلام: تا زنده هستیم به توسعه‌ی فردی نیاز داریم!