انواع مختلف فرصت‌آفرینان (کارآفرینان)

این مقاله در مورد فرصت آفرینان و ویژکی‌های آنان است