مزایای بازاریابی محتوایی

بازاریابی محتوایی، یک رویکرد استراتژیک بازاریابی است که بر تولید و انتشار محتوای ارزشمند، مرتبط و مداوم برای جذب و حفظ مخاطب هدف متمرکز است و در نهایت مخاطب را به مشتری تبدیل می‌کند.

مدیریت دگرگونی و تحول

سه حوزه برای دگرگونی وجود دارد:

 در حوزه ذهنیت (تفکر/ادراک): از بین بردن ذهنیت سنتی و ایجاد تصویری از آینده
 در حوزه انگیزه (احساسی): مواجهه با حس از دست دادن و ایجاد میل به موفقیت
 در حوزه رفتار (قابلیت): تغییر رفتار و توسعه قابلیتها و شایستگی ها