تفویض اختیار

تفویض اختیار کاری است که مدیر، مسئولیت و اختیاری را به دیگران واگذار می‌کند و پاسخگویی جدیدی برای نتایج ایجاد می نماید. در گذشته، سبک مدیریت به صورت فرمان از بالا به پایین و سپس کنترل بوده است که نمی‌توان به آن تفویض اختیار گفت. در حال حاضر، موضوع هماهنگی عملکرد تیمهای بین وظیفه‌ای (cross-functional) در […]