چالشهای شرکتهای SME برای رشد و موفقیت

رشد و موفقیت شرکتهای SME (کسب و کارهای کوچک و متوسط) به عوامل گوناگونی بستگی دارد. ۱۰ عامل موثر بر موفقیت و یا شکست شرکتهای SME عبارتند از: افزایش رقابت سرعت دگرگونیهای قیمت بازار و مواد اولیه افزایش توقعات مشتریان مدیریت نیروی انسانی و نگهداشتن قدرت رقابتی در قیمت و تخفیف پیچیدگی شبکه فروش و […]