طراحی و پیاده‌سازی سیستم داشبورد مدیریت سازمان

اگر بتوانیم کل عملکرد سازمان را در هر لحظه در حوزه‌های کلیدی ببینیم، چقدر استرس کمتری خواهیم داشت؟!

سیستم داشبورد مدیریت سازمان به شناسایی و طراحی مهمترین شاخص‌های عملکردی (KPIها) برای سازمان شما پرداخته و منابع اطلاعاتی لازم برای اندازه‌گیری این شاخص‌ها را مشخص می‌نماید؛ بدین ترتیب که بتوان در هر لحظه نبض سازمان شما را گرفت و شرایط سلامتی و عملکرد آن را در حوزه‌های کلیدی بصورت بصری رصد نمود.

معمولاً مشکل طراحی سیستم داشبورد مدیریت ناشی از این است که شاخص‌ها به صورت عمومی طراحی می‌شوند، یا شاخص‌ها تعیین شده ولی اطلاعات لازم برای تعیین وضعیت آن در دسترس نیست، و یا اینکه اطلاعات موجود است ولی شیوه تصمیم‌گیری و اقدام بر اساس وضعیت آن مشخص نمی‌باشد