درباره نویسنده

مشاور شهابی منش

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران

مطالب مشابه