سنجش سلامت سازمان

هر چند وقت یکبار سلامتی سازمان خود را می‌سنجید؟

سازمان هم مانند هر انسانی، نیاز به چک آپ دارد تا شاخص‌های سلامتی و کارکرد صحیح آن بررسی شود. سازمان متشکل از جمعی از افراد است که برای رسیدن به هدفی مشخص گرد هم آمده و بر اساس قوانینی آشکار یا ضمنی با هم کار می‌کنند (یا نمی‌کنند!) تا به اهداف برسند. خدمات “سنجش سلامت سازمان” به بررسی میزان موفقیت سازمان در این مسیر می‌پردازد.

متدولوژی ما در خدمات سنجش سلامت سازمان برگرفته از اصول تحلیل سازمانی و با این فلسفه است که سازمان باید در سطوح و کارکردهای مختلفی اعم از فکر و برنامه‌ریزی؛ فرهنگ و ارزشها؛ عملکرد و رفتار مورد تحلیل قرار گیرد و به تفکیک در سطوح استراتژیک؛ تاکتیکی و عملیاتی بررسی شود. در این خدمت سازمان شما در 5 بعد اصلی و بالغ بر 100 شاخص سلامتی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. جمع‌آوری اطلاعات از ترکیبی از جلسات Focus Group با مدیران و افراد کلیدی؛ مصاحبه؛ مشاهده و پرسشنامه صورت می‌گیرد و در نهایت طی یک جلسه تعاملی به بحث و تبادل نظر گذاشته می‌شود.