تحقیقات تجاری و ارزیابی عملکرد


ببرای اینکه بتوانید شرکتتان را بهتر مدیریت کنید، مهم است در مورد عملیاتتان اطلاعات بدست آورید و آن را تحلیل کنید. این اطلاعات ممکن است در مورد محیط، بازار و یا درون شرکت باشد و باید مجموعه‌ای از داده‌های صنعت؛ مالی، مشتریان، رقبا و محصولات تجزیه و تحلیل شود. هر چه اطلاعات بیشتری از شرایط کنونی شرکت و محیط داشته باشیم، جایگاه شرکتمان را بهتر درک کرده و بهتر می‌توانیم برای بهبود موقعیتمان قدم برداریم و این گامی است که توسط تحقیقات تجاری و ارزیابی عملکرد برداشته می‌شود.