آموزش‌های درون سازمانی

موفقیت، تحول و رقابتی شدن سازمان در گروی توسعه افراد و شایستگی‌های نیروی انسانی آن سازمان است

ایده‌ها تنها در صورتی محقق می‌شود که انسان‌ها بتوانند آنها را به خوبی پیاده کنند! افراد مهمترین سرمایه و منبع ایجاد مزیت رقابتی محسوب می‌شوند

یکی از مهمترین سرمایه‌گذاری‌های سازمان، ایجاد قابلیت‌های مورد نیاز در نیروی انسانی برای رسیدن به اهداف است. قابلیت از جنس نگرش، علم و مهارت است که در نهایت به رفتار مد نظر در نیروی انسانی می‌انجامد. سازمان‌ها روش‌های مختلف و بعضاً پراکنده‌ای برای افزایش قابلیت نیروی انسانی خود جهت دستیابی به اهداف سازمان در پیش می‌گیرند.